قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران

قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران – لیست قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

تانکر آب پلاستیکی، برای ذخیره سازی آب شرب مورد استفاده قرار می گیرد . تانکر آب پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن باید دارای لایه ای تیره رنگ در داخل بدنه خود باشد تا مانع از عبور نور خورشید و رشد جلبک و باکتری در داخل مخزن شود به همین دلیل استفاده از تانکر های پلاستیکی تک لایه برای ذخیره آب شرب پیشنهاد نمی شود و از این مخازن بیشتر برای نگهداری روغن، اسید، سوخت و … استفاده می شود.

نام محصول ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 70 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
71
44
48
4,600,000
تانکر آب 70 لیتری افقی تک لایه طبرستان
60
41
48
4,450,000
تانکر آب 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
71
44
48
6,640,000
تانکر آب 100 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
73
54
58
6،000،000
تانکر آب 100 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
73
54
58
6,750,000
تانکر آب 200 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 99
60
68
11,130,000
تانکر آب 200 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
99
60
68
13،650،000
تانکر آب 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
112
62
58
12،300،000
تانکر آب 250 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
112
 62
70
14،450،000
تانکر آب 300 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
105
70
75
12،640،000
تانکر آب 300 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
105
70
75
15،250،000
تانکر آب 300 لیتری افقی سه لایه طبرستان
97
70
80
14،648،000
تانکر آب 350 لیتری افقی سه لایه طبرستان
118
72
76
16،514،000
تانکر آب 400 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 124 70 77 18،400،000
تانکر آب 400 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 124 70 77 16،300،000
تانکر آب 400 لیتری افقی سه لایه طبرستان 123 70 77 18،362،000
تانکر آب 500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
135
79
86
23،300،000
تانکر آب 500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 135 79 86 18،600،000
تانکر آب 500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 129 76 84 23,346,000
تانکر آب 600 لیتری افقی سه لایه طبرستان 147
84
86
27،246،000
تانکر آب 700 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 171 81 91 31،440،000
تانکر آب 700 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 171 81 91 29،200،000
تانکر آب 750 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 129 76 84 32،200،000
تانکر آب 750 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 155 90 98 30،700،000
تانکر آب 800 لیتری افقی سه لایه طبرستان
148
89
97 32،194،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 168 100 110 38،300،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
168
100
110
35،100،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
164
94
103
38,333,000
تانکر آب 1500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
110
116
53،250،000
تانکر آب 1500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 202 110 116 56،700،000
تانکر آب 1500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 191 108 113 56,765,000
تانکر آب 2000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
124
135
67،770،000
تانکر آب 2000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
202
124
135
70،650،000
تانکر آب 2000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
196
123
132
70,688,000
تانکر آب 3000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
240
140
152
102،900،000
تانکر آب 3000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 240 140 152 105،110،000
تانکر آب 3000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 218 141 150 103,194,000
تانکر آب 4000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 250 159 170 145،500،000
تانکر آب 4000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 250 159 170 149،160،000
تانکر آب 4200 لیتری افقی سه لایه طبرستان 227 160 170 155,504,000
تانکر آب 5000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
245
180
190
195،400،000
تانکر آب 5000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 245 180 190 199،200،000
تانکر آب 5000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 270 160 169 195,677,000
تانکر آب 6000 لیتري افقی سه لایه طبرستان 281 172 184 232،988،000
تانکر آب 8500 لیتري افقی سه لایه طبرستان 342 184 195 تماس
تانکر آب 10000 لیتري افقی سه لایه TP 349 209 218 تماس
تانکر آب 10000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 355 196 209 361,155,000

***

تانکر آب اب طبرستان و پلاستونیک در اشکال افقی برای مکان هایی که نیاز است وزن تانکر آب پخش و گسترده شود مناسب است. مثلاً برای نصب در پشت بام انتخاب خوبی خواهد بود.

قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی پلاستونیک و طبرستان

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول قطر ارتفاع
تانکر آب 80 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
50
58
5,030,000
تانکر آب 80 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
50
58
5,500,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
52
75
6,060,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
52
75
6,750,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی تک لایه طبرستان
45
81
7,924,000
تانکر آب 150 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
55
85
7,260,000
تانکر آب 150 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
55
85
9,320,000
تانکر آب 200 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
56
98
10،996،000
تانکر آب 220 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 60 102 10,200,000
تانکر آب 220 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک 60 102 12,230,000
تانکر آب 220 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 58 97 12,330,000
تانکر آب 250 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 82 70 13،227،000
تانکر آب 300 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 62 118 13،729،000
تانکر آب 350 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
69
132
13,030,000
تانکر آب 350 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
69
132
15,150,000
تانکر آب 350 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
72
103
15,121000
تانکر آب 500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
85
119
17,700,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
85
119
19,190,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
87
106
19,156,000
تانکر آب 550 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
72
170
18,640,000
تانکر آب 550 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
72
170
21,830,000
تانکر آب 800 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
94
141
26،942،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک 109 145 30,400,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
109
145
32,400,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
88 202 34,650,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
88
202
35,750,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
105
142
32,088,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 121 172 44,450,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
121 172 46,220,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
114 170 46,088,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
132
188
55,040,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
132 188 55,850,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
55,040,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
55,850,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
134 165 56,721,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
153
208
86,630,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
153
208
86,800,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
153
200
107,000,000
تانکر آب 4000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
177
195
109،060،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
222
160
135,460,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 222
160
137,700,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 188  225 138,000,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 188  225 142,140,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
185 221 139,873,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
255
235
265,600,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
255
235
270,720,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
204
335
273,168,000
تانکر آب 12000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
235
310
320،653،000
تانکر آب 14000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه طبرستان
302
231
332،000،000
تانکر آب 15000 لیتری عمودی سه لایه TP
254
335
400،900،000
تانکر آب 20000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 290
335
481,190,000
تانکر آب 20000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
290
335
506,000,000

///

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن کتابی 200 لیتری تک لایه طبرستان 60 50 80 14،764،000
مخزن کتابی 230 لیتری تک لایه پلاستونیک  60 40 132 15،250،000
مخزن کتابی 230 لیتری سه لایه پلاستونیک 60 40 132 16،000،000
مخزن کتابی 300 لیتری سه لایه طبرستان 60 60 111 18،362،000
مخزن مکعبی 300 لیتری سه لایه طبرستان 112 62 62 18،510،000
مخزن مکعبی 450 لیتری سه لایه طبرستان 150 60 61 22،951،000
مخزن کتابی / آسان رو 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 142 50 110 22،730،000
مخزن کتابی / آسان رو 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 142 50 110 25،400،000
مخزن مکعبی 800 لیتری تک لایه پلاستونیک  170 90 70 36،600،000
مخزن مکعبی 800 لیتری سه لایه پلاستونیک  170 90 70 38،500،000
 مخزن کتابی / آسان رو 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 162 62 140 41،950،000
 مخزن کتابی / آسان رو 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک  162 62 140 48،230،000
مخزن مکعبی 1000 لیتری سه لایه طبرستان 185 102 68 42,374,000
مخزن مکعبی 1500 لیتری سه لایه طبرستان 210 113 77 63،956،000
مخزن کتابی / آسان رو 2000 لیتری تک لایه پلاستونیک 215 70 200 81،830،000
 مخزن کتابی / آسان رو 2000 لیتری سه لایه پلاستونیک 215 70 200 88،240،000

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن زیرپله ای 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 128 88 95 24،900،000
مخزن زیرپله ای 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 128 88 95 26،660،000
مخزن 500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 137 72 84 28,985,000
مخزن 800 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 152 83 98 39,542,000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 170 90 100 41،730،000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک 170 90 100 48،100،000
مخزن 1000 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 172 87 106 47,907,000
مخزن 1500 لیتری زیرپله ای سه لایه پلاستونیک 204 102 118 61,500,000
مخزن  1500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 196 109 112 66،116،000

مخازن بیضی ابعاد داخلی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 500 لیتري بیضی سه لایه PT 143 95 55 23,770,000
تانکر آب 1000 لیتري بیضی سه لایه PT 167 124 71 36,809,000
تانکر آب 2000 لیتري بیضی سه لایه PT 222 146 86 62,123,000
تانکر آب 3000 لیتري بیضی سه لایه PT 252 162 107 92,479,000
تانکر آب 5000 لیتري بیضی سه لایه PT 285 191 129 170,491,000

تانکر آب قیفی

مخازن قیفی ابعاد داخلی (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 200 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 86 13،300،000
تانکر آب 200 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 86 15،500،000
تانکر آب 500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 161 23،230،000
تانکر آب 500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 161 29،030،000
تانکر آب 1000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 127 36،480،000
تانکر آب 1000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 127 44،880،000
تانکر آب 1500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 167 56،230،000
تانکر آب 1500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 167 62،520،000
تانکر آب 2000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 208 69،420،000
تانکر آب 2000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 208 74،600،000
تانکر آب 3000 لیتری قیفی تک لایه PT * 155 230 101,298,000
تانکر آب 5000 لیتری قیفی تک لایه PT * 180 280 146,850,000
تانکر آب 10000 لیتری قیفی تک لایه PT * 230 320 296,012,000

قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در اسلامشهر
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در بهارستان
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پاکدشت
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پردیس
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پیشوا
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در دماوند
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در رباط کریم
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شهر ری
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شمیرانات
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شهریار، شهرقدس و اندیشه
 • قیمت تانکر آب پلی اتیلن در ملارد، ورامین و قرچک
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

پرسش های متداول در مورد قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران:

 • علت تفاوت قیمت تانکر آب پلاستیکی تک لایه و سه لایه؟
 • علت تفاوت قیمت تانکر افقی، عمودی، مکعبی با حجم یکسان در چیست؟

درخواست خرید و اطلاع از قیمت عمده تانکر آب پلاستیکی در تهران

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”true”]

مقالات مرتبط انتخابی:

یکی از جدیدترین روش های تولید مخازن آب کشاورزی، استفاده از ورق های پلی اتلینی خاصی است که به این نوع مخازن، مخازن آب کشاورزی ژئوممبران می گویند.

همانطور که می دانید وجود و اهمیت آب برای کشاورزی از موضوعاتی می باشد که غیر قابل انکار بوده و بسیار موثر می باشد و داشتن مخزن آب کشاورزی های متعدد می تواند سهم برزگی را در تامین آب مورد نیاز کشاورزان داشته باشد. به همین دلیل مهندسین ما سعی بر ان دارند تا بهترین و بزرگ ترین مخزن آب کشاورزی را طراحی کنند و امروزه در طراحی این مخازن ها از ورق های  ژئوممبران  استفاده می شود . استفاده از این ورق های در ساخت مخزن آب کشاورزی دارای یک سری مزیت ها و معایب می باشد که در بخش های بعدی راجع به آن ها توضیحاتی ارائه خواهد شد.

ورق های پلی اتیلن برای ساخت مخازن آب کشاورزی

ژئوممبران یکی از مدرن ترین و با کیفیت ترین ورق های عایق بندی می باشد که در بسیاری از ساخت و سازها و صنایع مورد استفاده قرار گرفته است. این محصول بدون نیاز داشتن به زیر ساخت خاصی به راحتی مورد استفاده می باشد.  ژئوممبران  به شکل ورق های بسیار براق تولید و عرضه بازار می شوند که مصرف کنندگان می توانند با استفاده از جوشکاری حرارتی این ورق ها را به هم دیگر متصل کنند. جنس این ورق ها از پلی اتین می باشد که در برخی موارد از پلی وینیل کلراید  یا PVC نیز تولید می شوند. علاوه بر پلی اتین در ساختار ورق های ژئوممبران حدود ۳ درصد از carbon black استفاده می شود که این عنصر سبب می شود رنگ ورق های سیاه باشند. و مقاومت آنها را در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید افزایش می دهد. ورق های  ژئوممبران  بسیار نفوذ ناپذیر بوده و همین امر سبب شده تا این محصول از با کیفیت ترین و مقاوم ترین ورق های عایق شناخته شده باشد. ورق های  ژئوممبران  بهترین جایگزین برای عایق بندی های قدیمی می باشد.

پرسش های مشتریان

رضا میرهاشمی:
سلام، من می خواستم به عنوان فلاسک آب از این مخزن در کارگاه ساختمانی استفاده کنم. تا چه زمانی آب داخل مخزن سرد می ماند؟

پاسخ: با سلام. یک مخزن ۷۰ لیتری با شیر آب یک دوم می تواند به راحتی جایگزین فلاسک آب شود. جنس این مخازن به گونه ای است که در مقابل انتقال حرارت به خوبی مقاومت می کند.

محسن رحمانی:

سلام ببخشید میخاستم مخازن پلی اتلین تا چند درجه تحمل دارن برای نگهداری اب در دمای ۸۰ درجه تا ۱۰۰ درجه مناسبه

پاسخ: سلام ، دوست عزیز حداکثر دمایی که شرکت گارانتی می کند ۵۵+ درجه می باشد.

اکبر

سلام این مخازن سه لایه عایق حرارت هستند؟یعنی در معرض هوای ازاد دمای اب داخلش گرم و سرد نمیشه یا درزمستون در مناطق سرد اب توش یخ نمی زنه،؟ لطفا راهنمایی بفرمایین اگه تو ایمیل جواب بدین ممنون میشم.

پاسخ:سلام این مخازن نسبت به مخازن فلزی مقاومت دمایی بیشتری دارند و دنای آب را در زمان بیشتری حفظ می کنند. اگر نوع فومدار انها تهیه شوند این مقامت دمایی بسیار بیشتر خواهد شد.

امیری
سلام.مخزن ۱۵۰۰لیتری ایستاده با وسایل ورودی خروجی برای استفاده در آپارتمان می خواستم قیمت بپرسم.تشکر

پاسخ: سلام پاسخ خدمتتان ایمیل شد.

احمد رضا منتظری
با سلام من از شهرستان اسفراین در خراسان شمالی می باشم
می خواستم ببینم یک تانکر ۴۰۰ لیتری سه لایه را چگونه می توان خرید وطریقه ارسال چگونه است

پاسخ: سلام بله ارسال محصولات پلاستونیک از طریق نزدیکترین نمایندگی و یا انبارهای کارخانه در سراسر کشور امکانپذیر است. پاسخ های تکمیلی خدمتتان ارسال شد.

ستارزاده
با سلام لطفا”
۱-برای ۵۰ نفر در یک کارخانه مخزن ۲۰۰۰ لیتری کافی است؟
۲-مخزن یک با دو و سه لایه چه فرقی میکنه؟چه مشخصات معایب و مزیت دارند؟
۳-مشخصات پمپ جهت استفاده از خروجی تانک برای مصارف سرویس بهداشتی چه میباشد؟

سلام

پاسخ:
۱- هر نفر در یک روز ۱۵۰ لیتر آب مصرف می کند. پیشنهاد می کنیم ۵۰درصد این مقدار را برای هر نفر در نظر بگیرید و برای ۵۰ نفر حداقل ۳۰۰۰ لیتر در هر روز ذخیره داشته باشید. اگر آب لوله کشی همیشه در دسترس است و مخزن مرتب پر می شود ۲۰۰۰ لیتر کافی خواهد بود.
۲-مخازن سه لایه و بیشتر به واسطه لایه های رنگی داخلی مانع از عبور نور می شوند و اجازه رشد جلبک را نمی دهند.
۳-نیاز به کارشناسی در محل دارد.
موفق باشید

مطالب مشابه در مخزن بازار:

 • مخزن آب پلی اتیلن تهرانمخزن آب پلی اتیلن تهران مخزن آب پلی اتیلن تهران، تولید شده توسط بهترین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران - فروش انواع مخازن آب پلی اتیلن (پلاستیکی) در تهران - اطلاع از لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن تهران و روش خرید مخزن آب پلی اتیلن در تهران مخزن آب پلی اتیلن تهران برای ذخیره سازی آب شرب مورد استفاده قرار می […]
 • فروش مخزن آب پلاستیکی آتش نشانی برای ساختمانفروش مخزن آب پلاستیکی آتش نشانی برای ساختمان مخازن آب آتش نشانی تمامی واحدهای صنعتی و ساختمانی که دارای سیستم آتش نشانی می باشند نیاز به تهیه یک یا چند عدد مخزن آب آتش نشانی دارند. در بازار فروش مخازن آب مجصولات گوناگونی از انواع مخازن فلزی ، بتنی ، پلاستیکی (پلی اتیلنی و فایبرگلس) و ... موجود می باشند. به دلیل مزایای مخازن آب […]
 • علت سرریز آب از مخزن یا تانکر    دلایل سرریز آب از مخزن، منبع یا تانکر تمام کسانی که از مخزن آب استفاده می کنند ممکن است با مشکل پر شدن بیش از حد و  سر ریز آب درون مخازن آب مواجه شوند. ما در این مقاله به دلایل بروز این مشکل خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. 1- از کار افتادن فلوتر یا شیر کنترل سطح آب:  […]
 • قیمت تانکر آب پلی اتیلن تهرانقیمت تانکر آب پلی اتیلن تهران قیمت تانکر آب پلی اتیلن تهران - لیست قیمت تانکر آب پلی اتیلن در تهران - تانکر آب پلی اتیلن، برای ذخیره سازی آب شرب مورد استفاده قرار می گیرد . تانکر آب پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن باید دارای لایه ای تیره رنگ در داخل بدنه خود باشد تا مانع از عبور نور خورشید و رشد جلبک و باکتری در […]

مطلب پیشنهادی

تانکر 10000 لیتری | ابعاد و قیمت فروش تانکر 10 هزار لیتری

تانکر 10000 لیتری ابعاد تانکر 10000 لیتری : قطر 255 cm و ارتفاع 235 cm تولید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.