قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران

قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران – لیست قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

تانکر آب پلاستیکی، برای ذخیره سازی آب شرب مورد استفاده قرار می گیرد . تانکر آب پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن باید دارای لایه ای تیره رنگ در داخل بدنه خود باشد تا مانع از عبور نور خورشید و رشد جلبک و باکتری در داخل مخزن شود به همین دلیل استفاده از تانکر های پلاستیکی تک لایه برای ذخیره آب شرب پیشنهاد نمی شود و از این مخازن بیشتر برای نگهداری روغن، اسید، سوخت و … استفاده می شود.

نام محصول ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 70 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
71
44
48
6,970,000
تانکر آب 70 لیتری افقی تک لایه طبرستان
60
41
48
6,770,000
تانکر آب 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
71
44
48
10,180,000
تانکر آب 100 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
73
54
58
9،110،000
تانکر آب 100 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
73
54
58
10,270,000
تانکر آب 200 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 99
60
68
16,930,000
تانکر آب 200 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
99
60
68
20،760،000
تانکر آب 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
112
62
58
18،720،000
تانکر آب 250 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
112
 62
70
21،990،000
تانکر آب 300 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
105
70
75
19،220،000
تانکر آب 300 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
105
70
75
23،200،000
تانکر آب 300 لیتری افقی سه لایه طبرستان
97
70
80
22،280،000
تانکر آب 350 لیتری افقی سه لایه طبرستان
118
72
76
25،120،000
تانکر آب 400 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 124 70 77 27،980،000
تانکر آب 400 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 124 70 77 24،780،000
تانکر آب 400 لیتری افقی سه لایه طبرستان 123 70 77 27،920،000
تانکر آب 500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
135
79
86
35،420،000
تانکر آب 500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 135 79 86 28،300،000
تانکر آب 500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 129 76 84 35,500,000
تانکر آب 600 لیتری افقی سه لایه طبرستان 147
84
86
41،430،000
تانکر آب 700 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 171 81 91 47،800،000
تانکر آب 700 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 171 81 91 44،400،000
تانکر آب 750 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 129 76 84 48،960،000
تانکر آب 750 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 155 90 98 46،660،000
تانکر آب 800 لیتری افقی سه لایه طبرستان
148
89
97 48،950،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 168 100 110 58،200،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
168
100
110
53،420،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
164
94
103
58,290,000
تانکر آب 1500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
110
116
80،970،000
تانکر آب 1500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 202 110 116 86،250،000
تانکر آب 1500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 191 108 113 86,310,000
تانکر آب 2000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
124
135
103،060،000
تانکر آب 2000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
202
124
135
107،450،000
تانکر آب 2000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
196
123
132
107,500,000
تانکر آب 3000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
240
140
152
156،480،000
تانکر آب 3000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 240 140 152 159،850،000
تانکر آب 3000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 218 141 150 142,660,000
تانکر آب 4000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 250 159 170 221،220،000
تانکر آب 4000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 250 159 170 226،840،000
تانکر آب 4200 لیتری افقی سه لایه طبرستان 227 160 170 236,480,000
تانکر آب 5000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
245
180
190
297،180،000
تانکر آب 5000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 245 180 190 302،930،000
تانکر آب 5000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 270 160 169 297,570,000
تانکر آب 6000 لیتري افقی سه لایه طبرستان 281 172 184 354،310،000
تانکر آب 8500 لیتري افقی سه لایه طبرستان 342 184 195 تماس
تانکر آب 10000 لیتري افقی سه لایه TP 349 209 218 تماس
تانکر آب 10000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 355 196 209 549,200,000

***

تانکر آب اب طبرستان و پلاستونیک در اشکال افقی برای مکان هایی که نیاز است وزن تانکر آب پخش و گسترده شود مناسب است. مثلاً برای نصب در پشت بام انتخاب خوبی خواهد بود.

قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی پلاستونیک و طبرستان

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول قطر ارتفاع
تانکر آب 80 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
50
58
7,650,000
تانکر آب 80 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
50
58
8,370,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
52
75
9,230,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
52
75
10,270,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی تک لایه طبرستان
45
81
12,050,000
تانکر آب 150 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
55
85
11,050,000
تانکر آب 150 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
55
85
14,180,000
تانکر آب 200 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
56
98
15،200،000
تانکر آب 220 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 60 102 15,500,000
تانکر آب 220 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک 60 102 18,610,000
تانکر آب 220 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 58 97 18,750,000
تانکر آب 250 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 82 70 20،110،000
تانکر آب 300 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 62 118 20،870،000
تانکر آب 350 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
69
132
19,820,000
تانکر آب 350 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
69
132
23,040,000
تانکر آب 350 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
72
103
22,990,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
85
119
26,920,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
85
119
29,180,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
87
106
29,130,000
تانکر آب 550 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
72
170
28,350,000
تانکر آب 550 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
72
170
33,200,000
تانکر آب 800 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
94
141
40،980،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک 109 145 46,220,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
109
145
49,260,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
88 202 52,690,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
88
202
54,350,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
105
142
48,810,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 121 172 67,620,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
121 172 70,280,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
114 170 70,090,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
132
188
83,700,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
132 188 84,930,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
83,700,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
84,930,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
134 165 86,260,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
153
208
131,750,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
153
208
132,000,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
153
200
162,760,000
تانکر آب 4000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
177
195
165،860،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
222
160
206,000,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 222
160
209,370,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 188  225 209,900,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 188  225 216,150,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
185 221 212,710,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
255
235
403,900,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
255
235
411,690,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
204
335
415,420,000
تانکر آب 12000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
235
310
487،620،000
تانکر آب 14000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه طبرستان
302
231
504،880،000
تانکر آب 15000 لیتری عمودی سه لایه TP
254
335
588،700،000
تانکر آب 20000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 290
335
731,750,000
تانکر آب 20000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
290
335
769,530,000

///

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن کتابی 200 لیتری تک لایه طبرستان 60 50 80 22،460،000
مخزن کتابی 230 لیتری تک لایه پلاستونیک  60 40 132 23،190،000
مخزن کتابی 230 لیتری سه لایه پلاستونیک 60 40 132 24،290،000
مخزن کتابی 300 لیتری سه لایه طبرستان 60 60 111 27،920،000
مخزن مکعبی 300 لیتری سه لایه طبرستان 112 62 62 28،150،000
مخزن مکعبی 450 لیتری سه لایه طبرستان 150 60 61 34،910،000
مخزن کتابی / آسان رو 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 142 50 110 34،560،000
مخزن کتابی / آسان رو 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 142 50 110 38،610،000
مخزن مکعبی 800 لیتری تک لایه پلاستونیک  170 90 70 55،660،000
مخزن مکعبی 800 لیتری سه لایه پلاستونیک  170 90 70 58،530،000
 مخزن کتابی / آسان رو 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 162 62 140 63،800،000
 مخزن کتابی / آسان رو 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک  162 62 140 73،350،000
مخزن مکعبی 1000 لیتری سه لایه طبرستان 185 102 68 64,450,000
مخزن مکعبی 1500 لیتری سه لایه طبرستان 210 113 77 97،270،000
مخزن کتابی / آسان رو 2000 لیتری تک لایه پلاستونیک 215 70 200 124،450،000
 مخزن کتابی / آسان رو 2000 لیتری سه لایه پلاستونیک 215 70 200 134،190،000

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن زیرپله ای 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 128 88 95 40،770،000
مخزن زیرپله ای 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 128 88 95 45،560،000
مخزن 500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 137 72 84 44,080,000
مخزن 800 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 152 83 98 62,920,000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 170 90 100 63،470،000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک 170 90 100 73،140،000
مخزن 1000 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 172 87 106 72,860,000
مخزن 1500 لیتری زیرپله ای سه لایه پلاستونیک 204 102 118 93,560,000
مخزن  1500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 196 109 112 100،550،000

مخازن بیضی ابعاد داخلی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 500 لیتري بیضی سه لایه PT 143 95 55 32,860,000
تانکر آب 1000 لیتري بیضی سه لایه PT 167 124 71 50,880,000
تانکر آب 2000 لیتري بیضی سه لایه PT 222 146 86 94,480,000
تانکر آب 3000 لیتري بیضی سه لایه PT 252 162 107 140,630,000
تانکر آب 5000 لیتري بیضی سه لایه PT 285 191 129 259,270,000

تانکر آب قیفی

مخازن قیفی ابعاد داخلی (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 200 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 86 20،250،000
تانکر آب 200 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 86 23،580،000
تانکر آب 500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 161 35،330،000
تانکر آب 500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 161 44،150،000
تانکر آب 1000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 127 55،480،000
تانکر آب 1000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 127 68،250،000
تانکر آب 1500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 167 85،520،000
تانکر آب 1500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 167 95،070،000
تانکر آب 2000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 208 105،580،000
تانکر آب 2000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 208 113،450،000
تانکر آب 3000 لیتری قیفی تک لایه PT * 155 230 154,400,000
تانکر آب 5000 لیتری قیفی تک لایه PT * 180 280 222,950,000
تانکر آب 10000 لیتری قیفی تک لایه PT * 230 320 450,150,000

قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در اسلامشهر
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در بهارستان
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پاکدشت
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پردیس
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پیشوا
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در دماوند
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در رباط کریم
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شهر ری
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شمیرانات
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شهریار، شهرقدس و اندیشه
 • قیمت تانکر آب پلی اتیلن در ملارد، ورامین و قرچک
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

پرسش های متداول در مورد قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران:

 • علت تفاوت قیمت تانکر آب پلاستیکی تک لایه و سه لایه؟
 • علت تفاوت قیمت تانکر افقی، عمودی، مکعبی با حجم یکسان در چیست؟

درخواست خرید و اطلاع از قیمت عمده تانکر آب پلاستیکی در تهران

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”true”]

مقالات مرتبط انتخابی:

متداولترین روش تولید مخازن پلی اتیلن استفاده از فرایند قالب گیری چرخشی است که به آن دورانی نیز می گویند است. این فرایند در فشار پایین و دمای بالا انجام می‌شود و در این حین قالب مورد نظر حول دو محور عمود بر هم به اندازه ۳۶۰ درجه چرخانده می‌شود تا یک شی یک تکه‌ی تو خالی به وجود بیاید.

قالبی که پلاستیک یا پلی اتیلن در آن ریخته می‌شود تا شکل موردنظر را به خود بگیرد از جنس فولاد می‌باشد و ابدا تغییر شکل نمی‌دهد تا اینکه مخزن پلی اتیلن به صورت دقیقی به شکل دلخواه دربیاید. در مرحله‌ی اول قالب گیری دورانی با یک فرم از پودر پلی اتیلن پر می‌شود. مقدار پلیمری که در قالب ریخته می‌شود به اندازه‌ی مخزن (حجیم، فوق حجیم، ۱۰۰۰۰ لیتری یا ۲۰۰۰۰ لیتری یا بیشتر) و ضخامتی که لازم دارد (بسته به استفاده‌ای که قرار است از آن شود و مایعاتی که در آن نگه داری خواهد شد)، بستگی دارد. در ادامه قالب به همراه پودری که داخل آن وجود دارد، به کوره منتقل می‌شود تا ضمن چرخش حرارت ببنید. گرما به آرامی پلیمر داخل قالب را ذوب می‌کند و در حالی که قالب به آرامی حول دو محور مختلف چرخانده می‌شود، پودر داخلِ قالبِ کاملا ذوب شده و توسط کامپیوتری که زاویه چرخش و سرعت را کنترل می‌کند و با آن می‌توان اندازه،‌ شکل و ضخامت را به راحتی انتخاب کرد، شکل دلخواهی به خودش می‌گیرد.

مرحله‌ی دوم به خنک کردن مربوط می‌شود. چرخش هنوز هم ادامه پیدا می‌کند در پایان این مرحله به قالب اجازه داده می‌شود تا خنک شود و حرارت آن کاملا از دست برود. در طول این مدت پلاستیک و پلی اتیلنِ داخلِ قالب کاملا جامد شده و به شکل سطح داخلیِ قالب درمی‌آید. این فرایند معمولا به چند ساعت زمان نیاز دارد.

مرحله‌ی سوم و نهایی به جداسازی و استخراج مخزن پلی اتیلن از قالب مربوط می‌شود. مخازن کوچکتر که فوق حجیم نیستند را به راحتی می‌توان با دست از قالب جدا کرد و مورد استفاده قرار داد اما مخازن حجیم و فوق حجیم باید با استفاده از یک بالابر یا تجهیزات بزرگ دیگر جدا سازی شوند. روش چرخشی نسبت به روش‌ تزریقی و روش‌های دیگر ارزان تر است. امروزه مخازن پلی اتیلنی که از طریق روش قالب گیری چرخشی ساخته می‌شود بهترین نوع قالب‌ها از نظر مقاوت در برابر نشتی و مقرون به صرفه بودن می‌باشد.

پرسش های مشتریان

رضا میرهاشمی:
سلام، من می خواستم به عنوان فلاسک آب از این مخزن در کارگاه ساختمانی استفاده کنم. تا چه زمانی آب داخل مخزن سرد می ماند؟

پاسخ: با سلام. یک مخزن ۷۰ لیتری با شیر آب یک دوم می تواند به راحتی جایگزین فلاسک آب شود. جنس این مخازن به گونه ای است که در مقابل انتقال حرارت به خوبی مقاومت می کند.

محسن رحمانی:

سلام ببخشید میخاستم مخازن پلی اتلین تا چند درجه تحمل دارن برای نگهداری اب در دمای ۸۰ درجه تا ۱۰۰ درجه مناسبه

پاسخ: سلام ، دوست عزیز حداکثر دمایی که شرکت گارانتی می کند ۵۵+ درجه می باشد.

اکبر

سلام این مخازن سه لایه عایق حرارت هستند؟یعنی در معرض هوای ازاد دمای اب داخلش گرم و سرد نمیشه یا درزمستون در مناطق سرد اب توش یخ نمی زنه،؟ لطفا راهنمایی بفرمایین اگه تو ایمیل جواب بدین ممنون میشم.

پاسخ:سلام این مخازن نسبت به مخازن فلزی مقاومت دمایی بیشتری دارند و دنای آب را در زمان بیشتری حفظ می کنند. اگر نوع فومدار انها تهیه شوند این مقامت دمایی بسیار بیشتر خواهد شد.

امیری
سلام.مخزن ۱۵۰۰لیتری ایستاده با وسایل ورودی خروجی برای استفاده در آپارتمان می خواستم قیمت بپرسم.تشکر

پاسخ: سلام پاسخ خدمتتان ایمیل شد.

احمد رضا منتظری
با سلام من از شهرستان اسفراین در خراسان شمالی می باشم
می خواستم ببینم یک تانکر ۴۰۰ لیتری سه لایه را چگونه می توان خرید وطریقه ارسال چگونه است

پاسخ: سلام بله ارسال محصولات پلاستونیک از طریق نزدیکترین نمایندگی و یا انبارهای کارخانه در سراسر کشور امکانپذیر است. پاسخ های تکمیلی خدمتتان ارسال شد.

ستارزاده
با سلام لطفا”
۱-برای ۵۰ نفر در یک کارخانه مخزن ۲۰۰۰ لیتری کافی است؟
۲-مخزن یک با دو و سه لایه چه فرقی میکنه؟چه مشخصات معایب و مزیت دارند؟
۳-مشخصات پمپ جهت استفاده از خروجی تانک برای مصارف سرویس بهداشتی چه میباشد؟

سلام

پاسخ:
۱- هر نفر در یک روز ۱۵۰ لیتر آب مصرف می کند. پیشنهاد می کنیم ۵۰درصد این مقدار را برای هر نفر در نظر بگیرید و برای ۵۰ نفر حداقل ۳۰۰۰ لیتر در هر روز ذخیره داشته باشید. اگر آب لوله کشی همیشه در دسترس است و مخزن مرتب پر می شود ۲۰۰۰ لیتر کافی خواهد بود.
۲-مخازن سه لایه و بیشتر به واسطه لایه های رنگی داخلی مانع از عبور نور می شوند و اجازه رشد جلبک را نمی دهند.
۳-نیاز به کارشناسی در محل دارد.
موفق باشید

مطلب پیشنهادی

تانکر 10000 لیتری | ابعاد و قیمت فروش تانکر 10 هزار لیتری

تانکر 10000 لیتری ابعاد تانکر 10000 لیتری : قطر 255 cm و ارتفاع 235 cm تولید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *