قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران

قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران – لیست قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

تانکر آب پلاستیکی، برای ذخیره سازی آب شرب مورد استفاده قرار می گیرد . تانکر آب پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن باید دارای لایه ای تیره رنگ در داخل بدنه خود باشد تا مانع از عبور نور خورشید و رشد جلبک و باکتری در داخل مخزن شود به همین دلیل استفاده از تانکر های پلاستیکی تک لایه برای ذخیره آب شرب پیشنهاد نمی شود و از این مخازن بیشتر برای نگهداری روغن، اسید، سوخت و … استفاده می شود.

نام محصول ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 70 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
71
44
48
4,800,000
تانکر آب 70 لیتری افقی تک لایه طبرستان
60
41
48
4,670,000
تانکر آب 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
71
44
48
6,970,000
تانکر آب 100 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
73
54
58
6،300،000
تانکر آب 100 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
73
54
58
7,090,000
تانکر آب 200 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 99
60
68
11,700,000
تانکر آب 200 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
99
60
68
14،350،000
تانکر آب 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
112
62
58
12،920،000
تانکر آب 250 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
112
 62
70
15،180،000
تانکر آب 300 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
105
70
75
13،270،000
تانکر آب 300 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
105
70
75
16،000،000
تانکر آب 300 لیتری افقی سه لایه طبرستان
97
70
80
15،380،000
تانکر آب 350 لیتری افقی سه لایه طبرستان
118
72
76
17،339،000
تانکر آب 400 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 124 70 77 19،300،000
تانکر آب 400 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 124 70 77 17،120،000
تانکر آب 400 لیتری افقی سه لایه طبرستان 123 70 77 19،282،000
تانکر آب 500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
135
79
86
24،450،000
تانکر آب 500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 135 79 86 19،540،000
تانکر آب 500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 129 76 84 24,513,000
تانکر آب 600 لیتری افقی سه لایه طبرستان 147
84
86
28،608،000
تانکر آب 700 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 171 81 91 33،000،000
تانکر آب 700 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 171 81 91 30،660،000
تانکر آب 750 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 129 76 84 33،800،000
تانکر آب 750 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 155 90 98 32،200،000
تانکر آب 800 لیتری افقی سه لایه طبرستان
148
89
97 32،451،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 168 100 110 40،180،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
168
100
110
36،880،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
164
94
103
38,810,000
تانکر آب 1500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
110
116
55،900،000
تانکر آب 1500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 202 110 116 59،550،000
تانکر آب 1500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 191 108 113 58,385,000
تانکر آب 2000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
124
135
71،150،000
تانکر آب 2000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
202
124
135
74،200،000
تانکر آب 2000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
196
123
132
72,421,000
تانکر آب 3000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
240
140
152
108،050،000
تانکر آب 3000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 240 140 152 110،370،000
تانکر آب 3000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 218 141 150 108,353,000
تانکر آب 4000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 250 159 170 152،750،000
تانکر آب 4000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 250 159 170 156،600،000
تانکر آب 4200 لیتری افقی سه لایه طبرستان 227 160 170 163,280,000
تانکر آب 5000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
245
180
190
205،200،000
تانکر آب 5000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 245 180 190 209،150،000
تانکر آب 5000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 270 160 169 205,462,000
تانکر آب 6000 لیتري افقی سه لایه طبرستان 281 172 184 244،638،000
تانکر آب 8500 لیتري افقی سه لایه طبرستان 342 184 195 تماس
تانکر آب 10000 لیتري افقی سه لایه TP 349 209 218 تماس
تانکر آب 10000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 355 196 209 379,213,000

***

تانکر آب اب طبرستان و پلاستونیک در اشکال افقی برای مکان هایی که نیاز است وزن تانکر آب پخش و گسترده شود مناسب است. مثلاً برای نصب در پشت بام انتخاب خوبی خواهد بود.

قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی پلاستونیک و طبرستان

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول قطر ارتفاع
تانکر آب 80 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
50
58
5,280,000
تانکر آب 80 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
50
58
5,780,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
52
75
6,370,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
52
75
7,090,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی تک لایه طبرستان
45
81
8,319,000
تانکر آب 150 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
55
85
7,630,000
تانکر آب 150 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
55
85
9,800,000
تانکر آب 200 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
56
98
11،545،000
تانکر آب 220 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 60 102 10,700,000
تانکر آب 220 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک 60 102 12,850,000
تانکر آب 220 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 58 97 12,947,000
تانکر آب 250 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 82 70 13،889،000
تانکر آب 300 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 62 118 14،416،000
تانکر آب 350 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
69
132
13,680,000
تانکر آب 350 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
69
132
15,900,000
تانکر آب 350 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
72
103
15,878000
تانکر آب 500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
85
119
18,580,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
85
119
20,150,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
87
106
20,115,000
تانکر آب 550 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
72
170
19,570,000
تانکر آب 550 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
72
170
22,950,000
تانکر آب 800 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
94
141
28،289،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک 109 145 31,900,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
109
145
34,000,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
88 202 36,400,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
88
202
37,500,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
105
142
33,693,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 121 172 46,700,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
121 172 48,500,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
114 170 48,392,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
132
188
57,800,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
132 188 58,650,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
57,800,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
58,650,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
134 165 59,556,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
153
208
90,950,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
153
208
91,150,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
153
200
112,380,000
تانکر آب 4000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
177
195
114،500،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
222
160
142,230,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 222
160
144,560,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 188  225 144,900,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 188  225 149,250,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
185 221 146,867,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
255
235
278,900,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
255
235
284,200,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
204
335
290,975,000
تانکر آب 12000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
235
310
336،683،000
تانکر آب 14000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه طبرستان
302
231
348،602،000
تانکر آب 15000 لیتری عمودی سه لایه TP
254
335
420،950،000
تانکر آب 20000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 290
335
505,250,000
تانکر آب 20000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
290
335
531,330,000

///

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن کتابی 200 لیتری تک لایه طبرستان 60 50 80 15،502،000
مخزن کتابی 230 لیتری تک لایه پلاستونیک  60 40 132 16،000،000
مخزن کتابی 230 لیتری سه لایه پلاستونیک 60 40 132 16،770،000
مخزن کتابی 300 لیتری سه لایه طبرستان 60 60 111 19،280،000
مخزن مکعبی 300 لیتری سه لایه طبرستان 112 62 62 19،436،000
مخزن مکعبی 450 لیتری سه لایه طبرستان 150 60 61 24،099،000
مخزن کتابی / آسان رو 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 142 50 110 23،860،000
مخزن کتابی / آسان رو 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 142 50 110 26،660،000
مخزن مکعبی 800 لیتری تک لایه پلاستونیک  170 90 70 38،430،000
مخزن مکعبی 800 لیتری سه لایه پلاستونیک  170 90 70 40،400،000
 مخزن کتابی / آسان رو 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 162 62 140 44،040،000
 مخزن کتابی / آسان رو 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک  162 62 140 50،640،000
مخزن مکعبی 1000 لیتری سه لایه طبرستان 185 102 68 44,492,000
مخزن مکعبی 1500 لیتری سه لایه طبرستان 210 113 77 67،154،000
مخزن کتابی / آسان رو 2000 لیتری تک لایه پلاستونیک 215 70 200 85،920،000
 مخزن کتابی / آسان رو 2000 لیتری سه لایه پلاستونیک 215 70 200 92،650،000

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن زیرپله ای 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 128 88 95 26،150،000
مخزن زیرپله ای 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 128 88 95 28،000،000
مخزن 500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 137 72 84 30,433,000
مخزن 800 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 152 83 98 43,441,000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 170 90 100 43،820،000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک 170 90 100 50،500،000
مخزن 1000 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 172 87 106 50,302,000
مخزن 1500 لیتری زیرپله ای سه لایه پلاستونیک 204 102 118 64,600,000
مخزن  1500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 196 109 112 69،442،000

مخازن بیضی ابعاد داخلی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 500 لیتري بیضی سه لایه PT 143 95 55 24,958,000
تانکر آب 1000 لیتري بیضی سه لایه PT 167 124 71 38,650,000
تانکر آب 2000 لیتري بیضی سه لایه PT 222 146 86 *
تانکر آب 3000 لیتري بیضی سه لایه PT 252 162 107 106,813,000
تانکر آب 5000 لیتري بیضی سه لایه PT 285 191 129 196,917,000

تانکر آب قیفی

مخازن قیفی ابعاد داخلی (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 200 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 86 13،980،000
تانکر آب 200 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 86 16،280،000
تانکر آب 500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 161 24،400،000
تانکر آب 500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 161 30،500،000
تانکر آب 1000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 127 38،300،000
تانکر آب 1000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 127 47،100،000
تانکر آب 1500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 167 59،050،000
تانکر آب 1500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 167 65،650،000
تانکر آب 2000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 208 72،900،000
تانکر آب 2000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 208 78،330،000
تانکر آب 3000 لیتری قیفی تک لایه PT * 155 230 106,606,000
تانکر آب 5000 لیتری قیفی تک لایه PT * 180 280 153,930,000
تانکر آب 10000 لیتری قیفی تک لایه PT * 230 320 310,813,000

قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در اسلامشهر
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در بهارستان
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پاکدشت
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پردیس
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پیشوا
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در دماوند
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در رباط کریم
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شهر ری
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شمیرانات
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شهریار، شهرقدس و اندیشه
 • قیمت تانکر آب پلی اتیلن در ملارد، ورامین و قرچک
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

پرسش های متداول در مورد قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران:

 • علت تفاوت قیمت تانکر آب پلاستیکی تک لایه و سه لایه؟
 • علت تفاوت قیمت تانکر افقی، عمودی، مکعبی با حجم یکسان در چیست؟

درخواست خرید و اطلاع از قیمت عمده تانکر آب پلاستیکی در تهران

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”true”]

مقالات مرتبط انتخابی:

مخزن پلی اتیلن برای ذخیره سازی آب و طیف وسیعی از سیالات مورد استفاده قرار می گیرد.این مخازن که در بین عموم مردم با عنوان مخازن پلاستیکی نیز شناخته می شوند عموماً در ساختمان ها، صنایع کشاورزی، شیمیایی و خوراکی برای ذخیره سازی و حمل و نقل آب و دیگر مایعاتمورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر در دنیا ذخیره سازی و حمل و بسته بندی انواع آفت کش ها و بسیاری از مواد شیمیایی توسط مخازن پلی اتیلنی انجام می شود.

مخازن پلی اتیلن در سال های اخیر به دلیل مزایای بسیار، مورد توجه تمامی بخش های عمومی و صنعتی واقع شده است و جایگزین سایر مخازن نظیر مخازن فلزی، مخازن بتونی و مخازن فایبرگلاس شده است.

مزایای و معایب مخازن پلی اتیلن

قیمت مخازن پلی اتیلن نسبت به سایر مخازن ارزان تر بوده و در بازار در دسترس تر هستند.
از نظر طراحی و نما، بسیار زیباتر از سایر مخازن هستند و می توان آنها را حتی در مکان هایی که در معرض دید هستند بدون نگرانی از نظر زیبایی شناختی نصب کرد.
برای نگهداری دامنه وسیعی از مواد می توان از این مخازن استفاده کرد و با توجه به جنس و ترکیب ساختاری شان می توانند برای مقاصد و اهداف مختلف مورد استفاده قرار گیرند.
در رابطه با طراحی و از نقطه نظر شکل پذیری می توانند در شکل ها و مدل ها مختلف و مناسب برای فضاهای مختلف تولید شوند.
دارای وزن نسبتا کمی بوده و به راحتی قابل حمل و جابجایی هستند.
در برابر خوردگی بسیار مقاوم هستند و طول عمر قابل توجهی از خود نشان می دهند. انواعی از آنها نیز به دلیل داشتن مواد آنتی یووی در برابر اثر مخرب اشعبه فرابنفش آفتاب بسیار مقاوم هستند.
نقاط ضعف مخازن پلی اتیلن
همان طور که همه می دانند هیچ محصولی همیشگی نیست و مخازن و تانکرهای نگهداری و حمل مواد همه پس از مدتی از بین می روند. مخازن پلی اتیلن نسبت به انواع دیگر مخازن طول عمر بسیار بالاتری دارند. یکی نقاط ضعف این مخازن نسبت به مخازن فلزی آسیب پذیری آنها در برابر ضربات شدید مکانیکی است که به یک نقطه وارد می شود.

یک مخزن پلی اتیلن در طول یک دوره طولانی زمانی بیش از ۱۰ سال در محیط باز قرار گیرد و دارای لایه محافظ در برابر یووی نباشد، یا تراکم آنتی یو وی در لایه بیرونی آن کم باشد، تابش اشعه ماوراء بنفش خورشید می تواند ترکیبات پلی اتیلنی موجود در آن را از بین ببرد و آن را از یک ماده سخت و انعطاف پذیر به یک ماده سخت و شکننده تبدیل می کند و این احتمال شکستگی مخازن را افزایش می دهد.

پرسش های مشتریان

رضا حاجی زادگان
از مخزن پلی اتیلن ۳۵۰ لیتری سه لایه میشه به عنوان مخزن انبساط پلی اتیلن استفاده کرد

پاسخ:سلام بستگی به استانداردهای اعلامی توسط آبفا در شهر شما دارد. در تهران و کرج هر واحد حداقل ۲۵۰ لیتر مورد تایید است که برای ۸ واحد می شود ۲۰۰۰ لیتر

حمید بزرگ علوی
مخزن افقی بهتر است یا عمودی برای اسید؟

پاسخ: سلام تفاوتی با دیگر محصولات ندارد و فقط نام قالب آن است.

ولید آبادی
سلام میخواستم بدونم مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ عمودی مزیت خاصی نسبت به مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ افقی دارند؟؟

پاسخ: سلام فقط بحث ابعاد و جا نمایی مطرح است. البته مخازن پلی اتیلن عمودی به دلیل وزن کمتر قیمت مناسبتری دارند.

اصغر فرهادی
این مخزن پلی اتیلن رو میشه در سطح شیب دار نصب کرد؟

پاسخ: مطابق شرایط توضیح داده شده در سایت و دفترچه گارانتی مخزن باید در سطح کاملا صاف نصب شود. مانند کف پارکینگ ساختمان که موزاییک شده و یا با سیمان لیسه کشی شده پوشانده شده باشد.

محمدرضا ساعدی
سلام-این مخزن پلی اتیلن رو میشه بالا پشت بوم قرار داد؟ با اینکه این مخزن پلی اتیلن تک لایه هستش؟ این تانکراین توانایی رو داره در مقابل آفتاب قرار بگیره؟

پاسخ: سلام پیشنهاد می کنیم نوع سه لایه این مخزن پلی اتیلن را انتخاب فرمایید که ضدجلبک است .

وحید نوری
آیا این مخازن افقی پایه دار رو میشود روی پالت یا آجر قرار داد؟

پاسخ: روی پالتی که سطح آن کاملا پر باشد بله ولی روی آجر خیر . کف مخزن می بایست روی سطح کاملا صاف و یکدست بنشیند

حسن مهاجر
سلام میخواستم بدونم در وسط(کمر) مخزن پلی اتیلنی ۵۰۰۰ لیتری تا چه سایزی فیتینگ برنجی میشود نصب کرد

پاسخ:سلام تا دو اینچ می توانید در محلی که کاملا صاف باشد فیتینگ را بزنید. فقظ دقت فرمایید سطح دور محل نشستن فیتینگ باید کاملا یکنواخت باشد.

سینا احمدی
برای آتشنشانی ۳۰۰۰ لیتر آب نیاز دارم. مخزن پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری رو میشه ۲عدد مخزن پلی اتیلن رو به هم وصل کرد؟

پاسخ:سلام بله می توانید به روش موازی و کولکتوری با اتصال خروجی دو مخزن به شاه لوله و اتصال شاه لوله به پمپ به جای یک مخزن ۳۰۰۰ لیتری دو مخزن ۱۵۰۰ لیتری استفاده کنید.

مطلب پیشنهادی

تانکر 10000 لیتری | ابعاد و قیمت فروش تانکر 10 هزار لیتری

تانکر 10000 لیتری ابعاد تانکر 10000 لیتری : قطر 255 cm و ارتفاع 235 cm تولید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.